Thông báo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quyết định số 2677-QĐ/UBKTTW ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Top