Liên hệ

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: (063) 3829996
Website: http://danguy.dlu.edu.vn - Email: dangbo@dlu.edu.vn

Các tin khác